Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2014

bleblu
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.

January 14 2014

bleblu
Jak zawsze, gdy temat robi się niewygodny,
ona go pomija albo mówi 
- „nie, nie rozumiem", „to dziwne", „wytłumacz mi to". 
To beznadziejne asekuranctwo 
jest tak naprawdę prawdziwym asem w rękawie,
czyni z siebie kod nie do złamania, 
wie, że wystarczy powiedzieć
                                           - „nie rozumiem".

January 02 2014

bleblu
0931 8964
bleblu
4675 0a03
Reposted frominspiro inspiro viajointskurwysyn jointskurwysyn
bleblu
6074 bd8a
Reposted fromget-fit get-fit viajointskurwysyn jointskurwysyn
bleblu
bleblu
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
bleblu
5466 3eb3
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viagoniewicz goniewicz
5932 17be 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viagoniewicz goniewicz
1729 2deb
Reposted fromsouxie souxie viagoniewicz goniewicz
bleblu
7769 f83a 500
bleblu
6604 2d27
Reposted fromscorpix scorpix viagoniewicz goniewicz
bleblu
2586 bd9a
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viagoniewicz goniewicz
8663 a176
Reposted fromtisiphone tisiphone viagoniewicz goniewicz
bleblu
8816 c739
bleblu
9197 48dd
Reposted fromzamulasz zamulasz viagoniewicz goniewicz
1747 2060 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagoniewicz goniewicz

January 01 2014

bleblu
1885 cb33
Reposted fromdangel dangel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl